Politica de protecție ale datelor, Termeni și condiții

Această politică de confidențialitate, inclusiv POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE și TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE se aplică utilizării de către dvs. a serviciilor noastre se aplică site-ului MERG.RO ( denumit și PLATFORMA) și stabilește regulile și practicile care reglementează modul în care platforma Merg.ro asigură conformarea cu principiile şi regulile stabilite de GDPR în activitățile sale de prelucrare a datelor cu caracter personal ale clienților, furnizorilor, partenerilor, angajaților și ale altor persoane fizice. Merg.ro prelucrează date cu caracter personal exclusiv în scopul derulării activităților societății, cu respectarea prevederilor legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate cu respectarea următoarelor principii:

 • Legalitate, echitate şi transparenţă
  Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, corect și transparent în raport cu subiectul vizat.
 • Scop determinat, explicit şi legitim
  Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri.
 • Minimizarea datelor (date adecvate, relevante și limitate)
  Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate. Merg.ro va aplica, acolo unde este cazul, anonimizarea sau pseudonimizarea datelor personale, dacă este posibil, pentru a reduce riscurile pentru subiecții vizați.
 • Exactitate, actualitate
  Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, să fie actualizate; trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate în timp util.
 • Stocare limitată
  Datele cu caracter personal nu sunt păstrate decât în măsura necesară scopurilor pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate.
 • Integritate și confidențialitate
  Luând în considerare stadiul tehnologic și alte măsuri de securitate disponibile, costul de punere în aplicare și probabilitatea și severitatea riscurilor legate de datele cu caracter personal, Merg.ro implementează continu măsuri tehnice sau organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal într-o manieră care să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, alternării, accesului neautorizat sau divulgării.
 • Responsabilitatea
  Toți operatorii asociați trebuie să fie responsabili și să poată demonstra conformitatea cu principiile enunțate mai sus.

Prezenta politică se aplică tuturor activităților desfășurate de Merg.ro care implică prelucrarea de date cu caracter personal în calitate de operator sau operator asociat, precum și a celor desfășurate în calitate de împuternicit al unui operator, activități care intră sub incidența dreptului Uniunii. Merg.ro depune eforturi pentru a colecta cel mai mic număr de date cu caracter personal posibil. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de la o terță parte, Merg.ro impune acesteia cadatele cu caracter personal sa fie prelucrate în mod legal și în deplină securitate. Această politică se aplică atât activităților realizate sau controlate direct, cât și indirect, asupra prelucrărilor și activități desfășurate în Spațiul Economic European (SEE) sau care prelucrează datele cu caracter personal ale subiecților vizați din cadrul SEE.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere:

 • prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE,
 • prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajaților și/sau ale altor persoane fizice desemnate de către partenerii contractuali, transmise către Merg.ro în scopul negocierii, derulării raporturilor contractuale,
 • prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor plaformei Merg.ro, în scopul rezervării sau informarii privind disponibilitatea, serviciile și/sau ofertele Partnerilor,

prin prezenta, Digitalicus Online SRL, în calitate de proprietar al Merg.ro, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/1889/2019, vă informează asupra prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în scopul negocierii, încheierii și executării contractelor în care Merg.ro este parte, după cu urmează:
Digitalicus Online SRL este operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile art.4, alin.7 din Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și legislației subsecvente aplicabile în domeniu.
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Digitalicus Online SRL aparțin următoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de către partenerii contractuali, reprezentanții legali sau convenționali ai acestora, colaboratorii, angajații și/sau alte categorii de persoane fizice, vizitatori/utilizatori, ale căror date sunt divulgate către Digitalicus Online SRL și respectiv către, sau prin intermediul, Merg.ro de către partenerii contractuali sau direct de către Vizitator/Utilizator.
Aceste date cu caracter personal sunt fie incluse în documentele transmise către Digitalicus Online SRL la inițierea relațiilor contractuale cu partenerii contractuali sau pe parcursul derulării acestora, fie introduse direct în platformă la inițierea unei înregistrări voluntare. Colectăm informații despre dvs. doar atunci când trimiteți, primiți sau interacționați cu mesaje în corelație cu serviciile noastre. De exemplu, dacă înregistrăm o solicitare de la dumneavoastră prin email, urmărim dacă am mai interacționat în trecut și care au fost subiectele discutate pentru a vă răspunde cât mai rapid și la obiect. De asemenea, utilizăm tehnologia de scanare automată în ceea ce privește mesajele.

Temeiurile și scopurile principale ale prelucrării sunt datelor cu caracter personal sunt:

 • Negocierea, încheierea și derularea contractelor cu partenerii contractuali;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale în contextul derulării relațiilor contractuale,

Temeiurile și scopurile secundare ale prelucrării sunt datelor cu caracter personal sunt:

 • obligațiile de întocmire și păstrare a documentelor financiar-contabile;
 • păstrarea datelor personale realizarea de audituri;
 • gestionarea controalelor efectuate de autorități;
 • implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță);
 • formularea de apărări în cazul unui eventual litigiu;
 • alte obligații legale aplicabile în funcție de natura relației contractuale și/sau calitatea partenerului contractual.

Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, Digitalicus Online SRL se va baza, după caz, pe obligațiile legale și contractuale pe care le are.
Digitalicus Online SRL prelucrează datele furnizate de partenerii contractuali în vederea încheierii și executării reporturilor contractuale, care includ fără a se limita la: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, iar în situația vizitatorilor/utilizatorilor exclusiv: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon,
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite:

 • partenerilor (locațiilor), în calitate de operatori asociați pentru a va putea presta serviciile solicitate:
 • persoanelor vizate pentru exercitarea drepturilor acestora,
 • terților, în orice situație ce reprezintă obligație legala sau interes legitim,
 • terților, în alte situații justificate cu înștiințarea dumneavoastră în prealabil, dar numai în vederea îndeplinirii scopurilor amintite mai sus și urmărind protejarea cu prioritate a drepturilor dumneavoastră.

Partenerii, operatorii asociați prelucrează toate informaţiile și datele cu caracter personal furnizate de către Merg.ro pe toată perioada de negocierea și derulare a raporturilor contractuale. La încetarea acestor raporturi, informaţiile și datele cu caracter personal nu mai sunt disponibile acestora.
Datele cu caracter personal prelucrate de către, și prin interediul, Merg.ro sunt stocate, de regulă, pe o perioadă limitată de timp, care nu depășește 12 luni de la ultima accesare/actualizare. În alte situații, cum ar fi unele prevederi legale, datele pot vor fi arhivate pentru o perioadă ma mare. După această perioadă datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi distruse în conformitate cu Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale.
În prezent Merg.ro nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene.
Drepturile de care beneficiați în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 sunt:

 • dreptul la informare și acces la date cu caracter personal (art. 13-15 din Regulament),
 • dreptul la rectificare (art. 16 din Regulament),
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17 din Regulament),
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din Regulament),
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament),
 • dreptul la opoziție (art. 21 din Regulament),
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art.22 din Regulament),
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Merg.ro nu va folosi datele dumneavoastră în alte scopuri fără acordul dumneavoastră prealabil acestei utilizări.
Dacă aveți întrebări, sugestii sau reclamații cu privire la prezenta politică și în privința drepturilor dvs. menționate mai sus, vă puteti adresa Responsabilului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal utilizând următoarele adresă de contact: dpo@merg.ro.

Toate drepturile rezervate ©merg.ro